If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Vấn đề

A right triangle A B C. Angle A C B is a right angle. Angle A B C is beta. Side A C is three units. Side A B is five units. Side B C is four units.
Biết tất cả các cạnh đều có đơn vị đo là xăng-ti-mét, tìm tanβ trong tam giác trên.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?