If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Mối quan hệ giữa các tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Vấn đề

Cho tam giác vuông DEF.
A right triangle D E F. Angle E D F is a right angle.
Biểu thức nào bằng cosE?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?