If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chiều tương quan của các biến trong biểu đồ phân tán

Biểu đồ phân tán là một loại biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa hai biến số. Mỗi đơn vị của tập dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một điểm có tọa độ tương ứng với giá trị của hai biến.

Biểu đồ phân tán là gì?

Biểu đồ phân tán là một loại biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa hai biến số. Mỗi đơn vị của tập dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một điểm có tọa độ (x ;y) tương ứng với giá trị của hai biến.
Ví dụ: Biểu đồ phân tán sau thống kê kích cỡ giày và điểm bài kiểm tra của học sinh trong một lớp học:
Mỗi điểm tương ứng với một học sinh có kích cỡ giày là x và điểm kiểm tra là y.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách lập biểu đồ phân tán? Hãy xem video này.

Chiều tương quan là gì?

Các điểm trong biểu đồ phân tán có thể phân bố theo quy luật hoặc mối tương quan nào đó.
Nếu biến y tăng khi biến x tăng, chúng ta nói rằng chiều tương quan giữa các biến là chiều thuận.
Chiều tương quan thuận
Nếu biến y giảm khi biến x tăng, chúng ta nói rằng chiều tương quan giữa các biến là chiều nghịch.
Chiều tương quan nghịch
Nếu hai biến không có mối quan hệ rõ ràng, chúng ta nói rằng hai biến không tương quan.
Không tương quan
Bạn muốn tìm hiểu thêm về chiều tương quan? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Biểu đồ phía dưới biểu diễn mối quan hệ giữa độ tuổi của tài xế và số vụ tai nạn ô tô trên mỗi 100 tài xế trong năm 2009.
Nhận định nào sau đây mô tả đúng nhất về quan hệ giữa hai biến trong biểu đồ?
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm thêm những bài toán tương tự? Hãy xem bài luyện tập về chiều tương quan thuận và nghịch.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.