Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Xác định mối tương quan tuyến tính thuận hoặc nghịch từ biểu đồ phân tán

Vấn đề

Mô tả nào phù hợp nhất với mối tương quan trong biểu đồ phân tán bên dưới?
Chọn 1 đáp án: