If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:32

Thuyết minh video

ở trong bài tập này thì mình sẽ thử tỉnh phép tính 3 chia cho 0,75 bằng bao nhiêu ba chia cho 0,75 các bạn hãy tạm giữ vì điều lạ và Xem xe mình phải tự tính được không nhớ mình sẽ cho bạn một gợi ý đó chính là mình sẽ bắt đầu với 3 hình vuông 3 hình vuông đại diện cho 3 đơn vị và sau đó thì mình sẽ biểu diễn bang và vùng này thành một số phần trăm nào đó nghĩa là mình chia mỗi hình vuông thành một trăm phần bằng nhau và biểu diễn nó thành một số phần trăm đó sau đó thì mình sẽ lấy 3 chia cho 0,75 bằng cách mình nghĩ xem 3 hình vuông này có thể chia thành bao nhiêu nhóm mà mỗi nhóm có 75 phần trăm ạ bây giờ để giúp bạn thì mình đã chia sẵn ở đây rồi bạn có thể thấy là mình đã lấy 3 hình vuông này và mình chia thành các nhóm mỗi nhóm có 75 phần trăm các bạn sẽ tạm dừng video này lại và xem xem chúng ta có mấy nhóm mà mỗi nhóm đều có 75 phần trăm nhất 3 có thể chia cho 0,15 bằng bao nhiêu Ừ được rồi bây giờ để chúng mình sẽ làm cùng nhau như mình đã nói lúc nãy thì mình sẽ bắt đầu với 3 hình vuông tại diện cho 3 đơn vị và chúng ta sẽ lấy ba ngày hôm này chia cho 75 phần trăm hay là 0,75 nghĩa là chúng ta sẽ chia thành các nhóm mà trong đó mỗi nhóm có chứa 75 phần trăm Ở đây các bạn có thể thấy ba hình vuông này đã được chia thành 4 nhóm mỗi nhóm có một màu khác nhau và mỗi nhóm có chứa 75 phần trăm mình hoàn toàn có thể kiểm tra hạng nhất ví dụ như của nhóm đầu tiên mình có 10 20 30 40 50 60 70 và Thế năm nữa là 75 nhóm đầu tiên có chứa 75 phần trăm và mình sẽ ghi vào đây Đây là nhóm 1 cả nhóm tiếp theo là nhóm 2 cũng sẽ có mưa 20 30 40 50 60 70 và thêm năm nữa là 75 nhóm tiếp theo có 75 phần trăm Và đây là nhóm 2A ở đây là nhóm 1 và tiếp theo nữa thì chúng ta có Đây là nhóm 3 A và cuối cùng thì đây là nhóm Bốn chúng bạn chưa được thành 4 nhóm trong đó mỗi nhóm có chứa 75 phần trăm nghĩa là 0,75 vậy Lên 3 chia cho 0,75 sẽ bằng 4 - 3 chi thực hành 4 nhóm