If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hợp của hai tập hợp

Vấn đề

Cho hai tập hợp AB:
A={x | x là số tự nhiên lẻ}B={x | x là số tự nhiên chẵn}
Tìm AB.
Chú ý: là tập hợp rỗng.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?