If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Các tính chất của phép nhân

Khám phá các tính chất giao hoán, kết hợp và nhân với số 1 của phép nhân.
Trong bài viết này, ta sẽ tìm hiểu ba tính chất chính của phép nhân. Dưới đây là một bản tóm tắt các tính chẩt:
Tính chất giao hoán: Thay đổi thứ tự của các thừa số không làm thay đổi tích. Ví dụ, 4×3=3×4.
Tính chất kết hợp: Thay đổi cách nhóm các thừa số không làm thay đổi tích. Ví dụ, (2×3)×4=2×(3×4).
Nhân với số 1: Tích của một số với 1 bằng chính số đó. Ví dụ, 7×1=7.

Tính chất giao hoán của phép nhân

Tính chất giao hoán của phép nhân có nghĩa rằng thay đổi thứ tự của các thừa số không làm thay đổi tích. Đây là một ví dụ:
4×3=3×4
Chú ý rằng cả hai tích đều bằng 12 mặc dù các thừa số đổi chỗ cho nhau.
Đây là một ví dụ khác với nhiều thừa số hơn:
1×2×3×4=4×3×2×1
Chú ý rằng cả hai tích đều bằng 24.
Đâu là ví dụ của tính chất giao hoán?
Chọn 1 đáp án:

Tính chất kết hợp của phép nhân

Tính chất kết hợp của phép nhân có nghĩa rằng thay đổi cách nhóm các thừa số không làm thay đổi tích. Đây là một ví dụ:
(2×3)×4=2×(3×4)
Hãy nhớ rằng các ngoặc đơn cho chúng ta biết mình nên thực hiện phép tính nào trước. Đây là cách chúng ta tính vế trái:
=(2×3)×4
=6×4
=24
Và đây là cách chúng ta tính vế phải:
=2×(3×4)
=2×12
=24
Chú ý rằng cả hai vế bằng với 24, dù chúng ta nhân 2 với 3 trước ở vế trái hay nhân 3 với 4 trước ở vế phải.
Đâu là ví dụ của tính chất kết hợp?
Chọn 1 đáp án:

Tính chất nhân với số 1

Tính chất nhân với số 1 của phép nhân có nghĩa rằng tích của 1 với một số bất kì thì sẽ bằng chính số đó. Đây là một ví dụ:
7×1=7
Tính chất giao hoán cho ta biết rằng số 1 đứng trước hay sau cũng không quan trọng. Đây là một ví dụ có số 1 ở trước một số bất kì:
1×6=6
Đâu là ví dụ của tính chất nhân với số 1?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.