If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 4 (Việt Nam)

Nhân số có 3 và 4 chữ số với số có 1 chữ số bằng tính chất phân phối

Vấn đề

Điền vào chỗ trống để thực hiện phép tính 3, times, 2, space, 641.
empty space, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, times, start color #11accd, 2, space, 641, end color #11accd
equals, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, times, left parenthesis, start color #11accd, 2, space, 000, end color #11accd, plus, start color #11accd, 600, end color #11accd, plus, space
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
space, plus, space, start color #11accd, 1, end color #11accd, right parenthesis
equals, left parenthesis, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, times, start color #11accd, 2, space, 000, end color #11accd, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, times
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, times, start color #11accd, 40, end color #11accd, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, times, start color #11accd, 1, end color #11accd, right parenthesis
equals, 6, space, 000, plus, 1, space, 800, plus
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
plus, 3
equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?