If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hàng giá trị khi nhân và chia cho 10

Vấn đề

8 nghìn:10= ?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?