Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ước lượng thương (số có 3 và 4 chữ số chia cho số có 1 chữ số)

Vấn đề

Kết quả ước lượng nào sao đây hợp lí nhất?
Chọn 1 đáp án: