If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ước lượng thương (số có 3 và 4 chữ số chia cho số có 1 chữ số)

Vấn đề

Kết quả ước lượng nào sao đây hợp lí nhất?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?