If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đọc thời gian trên đồng hồ kim (khi kim phút chỉ số 6 hoặc 12)

Vấn đề

Đồng hồ nào chỉ 9:30?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?