If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tách một phân số thành tổng của các phân số khác

Vấn đề

Những phân số nào khi cộng với nhau ra kết quả 104?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?