If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các số có 3 chữ số (bài tập)

Vấn đề

Điền dấu is greater than, comma, is less than hoặc equals.
84, plus, 2, plus, 3
723
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?