If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luỹ thừa của tích & thương (số mũ nguyên)

Vấn đề

Hãy chọn biểu thức bằng với biểu thức sau.
left parenthesis, start fraction, 2, start superscript, minus, 10, end superscript, divided by, 4, squared, end fraction, right parenthesis, start superscript, 7, end superscript, equals, question mark
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?