If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập: Xử lý biểu mẫu bằng jQuery

Để xử lý biểu mẫu bằng jQuery, ta thêm phương thức tiếp nhận và xử lý sự kiện "submit" (gửi) vào phần tử biểu mẫu:
  $("form").on("submit", function() {
    // xử lý biểu mẫu
  });
Nếu chỉ muốn xử lý biểu mẫu bằng jQuery và không gửi dữ liệu lên máy chủ, ta gọi phương thức preventDefault() để chặn trang web tự tải lại trang:
  $("form").on("submit", function(event) {
    event.preventDefault();
    // xử lý biểu mẫu
  });
Để biết người dùng đã điền/chọn nội dung gì trong các trường thông tin ở biểu mẫu, ta sử dụng val():
  var answer = $("#answer").val();
Trong hàm callback, ta có thể tham chiếu đến phần tử biểu mẫu bằng từ khóa this. Ví dụ, trong phương thức find(), ta có thể tham chiếu đến phần tử biểu mẫu để giới hạn chỉ tìm các thông tin có trong phần tử biểu mẫu:
  $("form").on("submit", function() {
   // lưu trữ thông tin mà người dùng nhập vào phần tử có thuộc tính name='age' 
    var age = $(this).find('[name=age]').val();
  });

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.