If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Góc nội tiếp

Vấn đề

Cho đường tròn tâm B. Điểm A, CD nằm trên đường tròn.
Nếu ABC^ có số đo bằng 40, thì số đo của ADC^ bằng bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
A circle centered at point B. Points A, D, and C all lie on the circle in a clockwise direction. Segments A B and C B are both radii of the circle. There is a chord connecting points C and D. There is another chord connecting point A and D. The two chords create an irregular quadrilateral with angle A D C inside of it.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?