If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Căn bậc hai của số chính phương

Học cách tìm căn bậc hai của các số chính phương như 25, 36, và 81.
Hãy bắt đầu với việc xem ví dụ về xét căn bậc hai của 25:
25=?
Bước 1: Hỏi "Lũy thừa bậc hai của số nào bằng 25?"
Bước 2: Để ý rằng 5 mũ hai bằng 25.
52=5×5=25
Đáp án
25=5
Đây là một câu hỏi để giúp bạn hiểu rõ hơn:
Làm thế nào để biết 5 là đáp án đúng?
Chọn 1 đáp án:

Mối liên hệ với hình vuông

Tìm căn bậc hai của 25 cũng như tìm chiều dài một cạnh hình vuông có diện tích bằng 25.
Một hình vuông có diện tích là 25, có chiều dài một cạnh là 5.

Bộ bài toán 1:

Bài 1A
42=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Câu hỏi tư duy

Đáp án nào sau đây minh họa căn bậc hai?
Chọn 1 đáp án:

Bài luyện tập 2:

Bài 2A
1=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bộ bài toán 3:

Bài 3A
121=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.