If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Số đối

Học về định nghĩa của số đối của một số.
Trên trục số, hai số (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
Đây là một số ví dụ:
start color #e84d39, minus, 4, end color #e84d39 là số đối của start color #1fab54, 4, end color #1fab54.
start color #1fab54, 3, end color #1fab54 số đối của start color #e84d39, minus, 3, end color #e84d39.

Luyện tập nào!

Bài 1A
  • Hiện tại
Di chuyển dấu chấm đến số đối của 2.

Bài tập nâng cao

Hãy dùng trục số cho các câu hỏi dưới đây.
Bài 2A
  • Hiện tại
Giá trị nào sau đây là số đối của A?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.