If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lũy thừa của 10

Vấn đề

Những số nào dưới đây bằng 10, start superscript, 4, end superscript ?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?