If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Dấu hiệu chia hết

Vấn đề

Số 949, space, 522 có chia hết cho 2 không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?