If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật theo khối lập phương một xăng-ti-mét khối

Vấn đề

Khối lập phương sau có thể tích là 1 cmcubed:
A cube has a visible front, right hand side, and top faces.
Hỏi thể tích của hình hộp chữ nhật là bao nhiêu?
Có vài khối bị khuất phía sau các khối khác. Hãy thử hình dung tất cả khối.
The front face of the rectangular prism has 9 cubes: 3 rows, 3 columns. The top face of the rectangular prism has 6 cubes: 2 rows, 3 columns. The right-hand side face of the rectangular prism has 6 cubes: 3 rows, 2 columns.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cmcubed
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?