If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân với 8

Vấn đề

Tính.
Gợi ý: Dựa vào tia số để tính 8, times, 5.
8, times, 5, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
A number line labeled 0 to 40 with tick marks every 1 unit. An arrow begins at the 0 tick mark and moves right on the number line pointing to the labeled tick marks at 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?