If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Biểu diễn bài toán có hai bước tính

Vấn đề

Mình có 147 nghìn đồng. Sau đó mình dùng 42 nghìn đồng để mua giày. Sau đó mình được thưởng 45 nghìn đồng trong cuộc thi chạy ở trường!
Biểu thức nào biểu diễn số tiền left parenthesis, start color #11accd, m, end color #11accd, right parenthesis bây giờ mình có?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?