If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ (với tọa độ là các cặp số dương)

Luyện tập về cách biểu diễn và xác định tọa độ các điểm thuộc góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ.

Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ

Các điểm trong mặt phẳng tọa độ được xác định với các tọa độ được cho dưới dạng cặp số (x ; y).
A coordinate grid is labeled 0 through 9 on the x-axis and the y-axis. A blue arrow moves right along the x-axis. A green arrow moves up along the y-axis.
Hoành độ x thể hiện giá trị nằm trên trục hoành (trục nằm ngang).
Tung độ y thể hiện giá trị nằm trên trục tung (trục dựng thẳng đứng).
Ví dụ:
Biểu diễn điểm có tọa độ là (6 ; 4) trên mặt phẳng tọa độ.
Với điểm có tọa độ (6 ; 4), chúng ta biết được rằng hoành độ của điểm đó là 6 và tung độ của điểm đó là 4.
Để biểu diễn điểm này trên mặt phẳng tọa độ, chúng ta sẽ bắt đầu từ gốc tọa độ và di chuyển sang phải một đoạn là 6 đơn vị để đến được vị trí có hoành độ là 6 trên trục hoành:
A coordinate grid. The x-axis is labeled 1 to 9. The y-axis is labeled 1 to 9. A blue arrow moves right along the x-axis from the origin to the 6.
Sau đó, chúng ta di chuyển lên trên một đoạn là 4 đơn vị để đến được vị trí có tung độ là 4. Từ đó, ta đánh dấu được điểm có tọa độ là (6 ; 4):
A coordinate grid. The x-axis is labeled 1 to 9. The y-axis is labeled 1 to 9. A blue arrow moves right along the x-axis from the origin to the 6. A green arrow moves up 4 units from the 6 on the x-axis to align with 4 on the y-axis. A point labeled (6,4) is plotted at the end of the green arrow.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách biểu diễn điểm trên mặt phẳng tọa độ? Hãy xem video này.
Bạn cũng muốn tìm hiểu về cách biểu diễn các điểm có tọa độ âm? Hãy xem bài viết này.

Bài luyện tập 1: Biểu diễn các điểm

Bài 1A
Biểu diễn điểm (1 ; 5) trên mặt phẳng tọa độ.

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Hãy xem bài tập này.

Xác định tọa độ của các điểm

Để xác định tọa độ của một điểm cho trước, ta cần phải đếm khoảng cách trên trục hoành và trục tung từ gốc tọa độ (0 ; 0) đến điểm cần xét.
A coordinate grid is labeled 0 through 6 on the x-axis and the y-axis. A blue arrow moves right along the x-axis. A green arrow moves up along the y-axis. There is a red point at the origin. A point is plotted 3 units to the right and 1 unit up from the origin.
Ví dụ:
Dùng mặt phẳng tọa độ dưới đây để xác định tọa độ của điểm được cho trước.
A coordinate grid is labeled 0 through 6 on the x-axis and the y-axis. A point is plotted 3 units to the right and 1 unit up from the origin.
Ta xác định khoảng cách từ gốc (0 ; 0) tới điểm đã cho trên trục hoành:
A coordinate grid is labeled 0 through 6 on the x-axis and the y-axis. A point is plotted 3 units to the right and 1 unit up from the origin. A blue arrow moves right along the x-axis from the origin to the 3.
Như vậy, điểm này nằm cách gốc tọa độ 3 đơn vị về bên phải.
Bây giờ, hãy xác định khoảng cách từ (0 ; 0) tới điểm đã cho trên trục tung:
A coordinate grid is labeled 0 through 6 on the x-axis and the y-axis. A point is plotted 3 units to the right and 1 unit up from the origin. A green arrow moves up 1 unit from the 3 on the x-axis to align with the 1 on the y-axis.
Điểm này nằm trên gốc tọa độ một khoảng bằng 1 đơn vị.
Vậy tọa độ của điểm được cho trước là (3 ; 1).

Bài luyện tập 2: Xác định tọa độ của các điểm

Bài 2A
Hoành độ x của điểm được cho bên dưới là gì?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
A coordinate grid is labeled 0 through 6 on the x-axis and the y-axis. A point is plotted 4 units to the right and 3 units up from the origin.

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Hãy xem các bài tập này: Xác định tọa độ
Xác định điểm

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.