If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Một công thức khác để tính phương sai của mẫu số liệu

Tìm hiểu về một công thức khác có thể được sử dụng để tính phương sai. Phương sai của một mẫu số liệu có thể được tính bằng công thức σ² = (Σ (x-μ)²) / N hoặc σ² = ((Σ x²) / N) - μ². Nếu chúng ta cần tính phương sai mà không sử dụng máy tính, công thức thứ hai sẽ phù hợp hơn. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video