If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Làm tròn số đến các hàng khác nhau

Vấn đề

Điền vào chỗ trống để phát biểu sau đây đúng:
Nếu làm tròn số 88 51 đến hàng trăm, ta được số 88 500.
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?