If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luyện tập làm tròn số thập phân

Vấn đề

Nếu làm tròn đến hàng phần mười, hai số nào sau đây có thể được làm tròn thành 752,3?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?