If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính xác suất bằng cách áp dụng công thức cộng xác suất

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

26 khách hàng đang ăn tối tại một quán ăn. Trong số 26 khách hàng này, 20 người gọi thêm cà phê, 8 người gọi thêm bánh, 7 người gọi thêm cả cà phê bánh. Bằng những thông tin này, hãy hoàn thành các yêu cầu bên dưới.
Gọi A là biến cố chọn ngẫu nhiên được một khách hàng gọi thêm cà phê và B là biến cố chọn ngẫu nhiên được một khách hàng gọi thêm bánh.
Tính P(A) (xác suất chọn ngẫu nhiên được một khách hàng gọi thêm cà phê).
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
 • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Tính P(B) (xác suất chọn ngẫu nhiên được một khách hàng gọi thêm bánh).
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
 • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Tính P(AB) (xác suất chọn ngẫu nhiên được một khách hàng gọi thêm cả cà phê bánh).
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
 • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Tính P(AB) (xác suất chọn ngẫu nhiên được một khách hàng gọi thêm cà phê hoặc bánh).
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
 • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4