Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ thân và lá

Vấn đề

Chuyên viên thống kê của một chuỗi cửa hàng lập biểu đồ thân và lá bên dưới để mô tả số cặp kính tại mỗi cửa hàng trong hệ thống:
|0010203040|90366801235690001233570
Diễn giải: 4|1=41 cặp kính
Có bao nhiêu cửa hàng có ít hơn 38 cặp kính?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cửa hàng