Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Biểu đồ thân và lá

Biểu đồ thân và lá

Biểu đồ thân và lá biểu diễn mẫu số liệu bằng cách chia mỗi số liệu thành một "lá" (thường là chữ số cuối cùng) và một "thân" (một hoặc một vài chữ số đầu tiên).
Ví dụ, khách hàng của một chuỗi cửa hàng đếm số lượng đôi bốt tại mỗi cửa hàng. Dưới đây là mẫu số liệu thống kê kết quả và biểu đồ thân và lá biểu diễn mẫu số liệu:
Mẫu số liệu: 17, 18, 20, 25, 28, 34, 34, 37, 38, 50
Biểu đồ thân và lá:
1  |  7  82  |  0  5  83  |  4  4  7  84  |5  |  0
Diễn giải: 1 | 8 đại diện cho một cửa hàng có 18 đôi bốt.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về biểu đồ thân và lá? Hãy xem video này.

Lập biểu đồ thân và lá

Các bước để lập biểu đồ thân và lá cho mẫu số liệu dưới đây bao gồm:
17, 18, 20, 25, 28, 34, 34, 37, 38, 50
Bước 1: Chia mỗi số liệu vào một thân và một lá. Phần thân bao gồm tất cả các chữ số trước chữ số cuối cùng của số liệu. Phần lá bao gồm chữ số cuối cùng của số liệu. Viết phần thân theo cột dọc. Không bỏ qua một thân nào đó cho dù không có số liệu tương ứng.
1|7, 1|8, 2|0, 2|5, 2|8, 3|4, 3|4, 3|7, 3|8, 5|0
Trong trường hợp này, thân là các chữ số hàng chục:
1  |2  |3  |4  |5  |
Bước 2: Viết từng lá vào bên cạnh phần thân tương ứng. Các được viết theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Trong trường hợp này, lá là các chữ số hàng đơn vị.
1|7, 1|8, 2|0, 2|5, 2|8, 3|4, 3|4, 3|7, 3|8, 5|0
1  |  7  82  |  0  5  83  |  4  4  7  84  |5  |  0
Bước 3: Viết câu giải thích mỗi thân và lá đại diện cho dữ liệu gì.
1  |  7  82  |  0  5  83  |  4  4  7  84  |5  |  0
Diễn giải: 1 | 8 đại diện cho một cửa hàng có 18 đôi bốt.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về biểu đồ thân và lá? Hãy xem video này.

Ví dụ: Đọc biểu đồ thân và lá

Một người trông nom vườn thú lập biểu đồ thân và lá biểu diễn số gấu tại mỗi sở thú lớn trong nước như sau:
0  |1  |  8  82  |  1  3  6  6  7  7  93  |  1  74  |  1  4  5  75  |  0  3
Diễn giải: 1 | 8 đại diện cho một sở thú có 18 con gấu.
Bài A
Có bao nhiêu sở thú có đúng 26 con gấu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
sở thú

Bạn muốn làm thêm các bài toán tương tự? Hãy xem bài luyện tập đọc biểu đồ thân và lá.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.