Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Vẽ biểu đồ hộp

Vấn đề

Biểu đồ hộp dưới đây biểu diễn mẫu số liệu nào?
Chọn 1 đáp án: