Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Biểu đồ hộp

Biểu đồ hộp là gì?

Biểu đồ hộp và râu — hay còn được gọi là biểu đồ hộp — biểu diễn bộ năm số tóm tắt của một mẫu số liệu. Bộ năm số tóm tắt bao gồm giá trị nhỏ nhất, tứ phân vị thứ nhất, trung vị, tứ phân vị thứ ba và giá trị lớn nhất.
Một biểu đồ hộp bao gồm: một hộp có chiều dài từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thứ ba; một đường thẳng trong hộp ở trung vị; hai râu đi từ mỗi tứ phân vị đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

Ví dụ: Tìm bộ năm số tóm tắt

Mẫu số liệu sau thống kê khối lượng của 10 hộp nho khô (đơn vị tính: gam):
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Vẽ biểu đồ hộp biểu diễn mẫu số liệu trên.
Bước 1: Sắp xếp các số liệu theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Đề bài đã cho sẵn số liệu theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Bước 2: Tìm trung vị.
Trung vị sẽ bằng trung bình cộng của hai số liệu đứng chính giữa:
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
30+342=32
Trung vị là 32.
Bước 3: Tìm các tứ phân vị.
Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của nửa dãy số liệu bên trái trung vị của mẫu.
25, 28, 29, 29, 30
Q1=29
Tứ phân vị thứ ba là trung vị của nửa dãy số liệu bên phải trung vị của mẫu.
34, 35, 35, 37, 38
Q3=35
Bước 4: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất, hoàn thành bộ năm số tóm tắt.
Giá trị nhỏ nhất là số liệu nhỏ nhất, hay chính là 25.
Giá trị lớn nhất là số liệu lớn nhất, hay chính là 38.
Bộ năm số tóm tắt là 25, 29, 32, 35, 38.

Ví dụ (tiếp theo): Vẽ biểu đồ hộp

Hãy vẽ một biểu đồ hộp biểu diễn mẫu số liệu trên.
Bước 1: Chia tỉ lệ và điền tên trục phù hợp với bộ năm số tóm tắt.
Bước 2: Vẽ một hộp từ Q1 đến Q3 và một đường thẳng đứng tại vị trí trung vị.
Ta đã biết Q1=29, trung vị là 32Q3=35.
Bước 3: Vẽ một râu từ Q1 đến giá trị nhỏ nhất và một râu Q3 đến giá trị lớn nhất.
Ta đã biết giá trị nhỏ nhất là 25 và giá trị lớn nhất là 38.
Bỏ bớt ký hiệu và hoàn thành biểu đồ hộp:
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách vẽ biểu đồ hộp và râu? Hãy xem video này.
Bạn muốn thực hành vẽ biểu đồ hộp? Hãy làm bài luyện tập này.

Diễn giải các tứ phân vị

Bộ năm số tóm tắt chia mẫu số liệu thành bốn phần, mỗi phần chứa khoảng 25% số liệu trong mẫu.

Ví dụ: Diễn giải các tứ phân vị

Khoảng bao nhiêu phần trăm số hộp nho khô nặng hơn 29 g?
Q1=29 nghĩa là có xấp xỉ 25% số liệu nhỏ hơn 29 và xấp xỉ 75% số liệu lớn hơn 29.
Vậy có khoảng 75% số hộp nho khô nặng hơn 29 g.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách diễn giải các tứ phân vị? Hãy xem video này.
Bạn muốn luyện tập thêm những bài tập tương tự? Hãy làm bài luyện tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.