If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính bách phân vị

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Biểu đồ chấm dưới đây thể hiện số ngày tính từ lúc sinh ra đến khi biết bay của 12 con cú lông đốm.
Con cú lông đốm biết bay sau 35 ngày ở gần vị trí
trong các bách phân vị dưới đây?
Chọn 1 đáp án: