Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Viết công thức hàm số từ phương trình

Vấn đề

Cho r là giá trị của biến số và q là giá trị của hàm số g thoả mãn phương trình sau:
10q3r=14
Viết công thức của hàm g(r) theo biến r.
g(r)=