If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Viết công thức hàm số từ phương trình

Vấn đề

Cho r là giá trị của biến số và q là giá trị của hàm số g thoả mãn phương trình sau:
10q3r=14
Viết công thức của hàm g(r) theo biến r.
g(r)=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?