If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thể tích của hình lăng trụ và hình chóp

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Hình nón có bán kính bằng 5, start text, space, m, end text và chiều cao bằng 6, start text, space, m, end text.
A slanted cone with a circular base radius of five meters and a height of six meters.
Thể tích của hình nón bằng bao nhiêu?
Hãy viết đáp án chính xác chứa pi.
start text, m, end text, cubed
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?