If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sử dụng các tam giác đồng dạng

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Trong hình sau, DR vuông góc với OP.
Triangle A D P and triangle D U O, where point D is between point P and O on segment P O, and points A and U are on the same half-plane relative to line P O. Angle A P D is a right angle. Ray D R bisects angle A D U. A dashed line segment intersects segment D O at a right angle at point M. It has endpoints M and U. Side M O is four units. Side D M is ten units. Side D P is three point seventy-five units.
Tìm diện tích của DUO.
Nếu đáp án là số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi