If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sử dụng các tam giác đồng dạng

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Trong hình sau, D, R vuông góc với O, P.
Triangle A D P and triangle D U O, where point D is between point P and O on segment P O, and points A and U are on the same half-plane relative to line P O. Angle A P D is a right angle. Ray D R bisects angle A D U. A dashed line segment intersects segment D O at a right angle at point M. It has endpoints M and U. Side M O is four units. Side D M is ten units. Side D P is three point seventy-five units.
Tìm diện tích của triangle, D, U, O.
Nếu đáp án là số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?