If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định các tam giác đồng dạng: cạnh

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tam giác nào đồng dạng với triangle, A, B, C?
Triangle A B C. Side A C has a side length of twenty-four. Side length A B has a side length of thirty-six. Side length B C has a side length of thirty-two.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?