If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Xác định các tam giác đồng dạng: cạnh

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tam giác nào đồng dạng với ABC?
Triangle A B C. Side A C has a side length of twenty-four. Side length A B has a side length of thirty-six. Side length B C has a side length of thirty-two.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?