If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Kiểm tra nghiệm của phương trình

Vấn đề

Chọn tất cả các phương trình nhận m, equals, 4 là nghiệm.
Chọn 3 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?