If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Rút gọn phân thức (nâng cao)

Vấn đề

Rút gọn phân thức và biểu diễn ở dạng khai triển.
start fraction, y, start superscript, 4, end superscript, plus, 5, y, squared, plus, 6, divided by, 4, y, start superscript, 5, end superscript, plus, 12, y, cubed, end fraction, equals
Giá trị nào của y làm cho phân thức không xác định?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?