If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Rút gọn phân thức

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Trả lời hai câu hỏi về phân thức dưới đây.
start fraction, x, squared, minus, 4, divided by, 4, x, squared, minus, 8, x, end fraction
1. Phân thức tối giản của phân thức trên là gì?
2. Giá trị của x làm cho phân thức không xác định là gì?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?