If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Rút gọn phân thức: Các lỗi thường gặp

Vấn đề

Đình đã cố gắng rút gọn phân thức dưới đây:
start fraction, 4, x, squared, minus, 12, x, divided by, 3, x, squared, plus, 15, x, end fraction
Đây là bài làm của bạn:
Phân tích tử thành nhân tử: 4, x, squared, minus, 12, x, equals, 4, x, left parenthesis, x, minus, 3, right parenthesis
Phân tích mẫu thành nhân tử: 3, x, squared, plus, 15, x, equals, 3, x, left parenthesis, x, plus, 5, right parenthesis
Rút gọn:
4x212x3x2+15x=4x(x3)3x(x+5)=4(x3)3(x+5)\begin{aligned} \dfrac{4x^2-12x}{3x^2+15x}&=\dfrac{4\cancel x(x-3)}{3\cancel x(x+5)} \\\\ &=\dfrac{4(x-3)}{3(x+5)} \end{aligned}
Tìm điều kiện xác định: x, does not equal, minus, 5
Đình đã sai ở đâu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?