If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân và chia phân thức

Vấn đề

Trả lời 2 câu hỏi về phép chia phân thức sau.
start fraction, start fraction, 4, x, minus, 24, divided by, minus, 3, x, minus, 15, end fraction, divided by, start fraction, x, squared, minus, 36, divided by, x, plus, 5, end fraction, end fraction
1. Thương sau khi được rút gọn là?
2. Giá trị nào của x làm cho giá trị của phân thức không xác định?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?