If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân và chia phân thức: Tìm lỗi sai

Vấn đề

Dương làm phép nhân sau và rút gọn phân thức:
start color #0c7f99, start fraction, minus, 3, x, plus, 15, divided by, 2, x, plus, 16, end fraction, end color #0c7f99, dot, start color #9e034e, start fraction, x, minus, 7, divided by, x, squared, minus, 25, end fraction, end color #9e034e
Đây là bài làm của bạn:
Viết lại phân thức thứ nhất: start color #0c7f99, start fraction, minus, 3, x, plus, 15, divided by, 2, x, plus, 16, end fraction, end color #0c7f99, equals, start fraction, minus, 3, left parenthesis, x, plus, 5, right parenthesis, divided by, 2, left parenthesis, x, plus, 8, right parenthesis, end fraction
Viết lại phân thức thứ hai: start color #9e034e, start fraction, x, minus, 7, divided by, x, squared, minus, 25, end fraction, end color #9e034e, equals, start fraction, x, minus, 7, divided by, left parenthesis, x, plus, 5, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 5, right parenthesis, end fraction
Tìm điều kiện xác định: x, does not equal, plus minus, 5x, does not equal, minus, 8
Nhân và rút gọn phân thức:
=3x+152x+16x7x225=3(x+5)2(x+8)x7(x+5)(x5)=3(x+5)(x7)2(x+8)(x+5)(x5)=3(x7)2(x+8)(x5)\begin{aligned} &\phantom{=}\blueE{\dfrac{-3x+15}{2x+16}} \cdot \maroonE{\dfrac{x-7}{x^2-25}} \\\\ &=\dfrac{-3(x+5)}{2(x+8)}\cdot\dfrac{x-7}{(x+5)(x-5)} \\\\ &=\dfrac{-3\cancel{(x+5)}(x-7)}{2(x+8)\cancel{(x+5)}(x-5)} \\\\ &=\dfrac{-3(x-7)}{2(x+8)(x-5)} \end{aligned}
Dương đã làm sai ở đâu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?