Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Nhân và chia phân thức: Tìm lỗi sai

Vấn đề

Dương làm phép nhân sau và rút gọn phân thức:
3x+152x+16x7x225
Đây là bài làm của bạn:
Viết lại phân thức thứ nhất: 3x+152x+16=3(x+5)2(x+8)
Viết lại phân thức thứ hai: x7x225=x7(x+5)(x5)
Tìm điều kiện xác định: x±5x8
Nhân và rút gọn phân thức:
=3x+152x+16x7x225=3(x+5)2(x+8)x7(x+5)(x5)=3(x+5)(x7)2(x+8)(x+5)(x5)=3(x7)2(x+8)(x5)
Dương đã làm sai ở đâu?
Chọn 1 đáp án: