If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng và trừ các phân thức: mẫu được phân tích thành nhân tử

Vấn đề

Tính.
Giữ mẫu trong câu trả lời của bạn ở dạng đa thức được phân tích thành nhân tử
start fraction, 3, y, divided by, left parenthesis, 8, y, plus, 9, right parenthesis, left parenthesis, 2, y, minus, 3, right parenthesis, end fraction, minus, start fraction, y, squared, divided by, left parenthesis, 8, y, minus, 7, right parenthesis, left parenthesis, 2, y, minus, 3, right parenthesis, end fraction, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?