If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 8 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Một số hằng đẳng thức đáng nhớ

Vấn đề

Ta muốn phân tích đa thức thành nhân tử:
x, start superscript, 4, end superscript, plus, 10, x, plus, 25
Ta có thể dùng dạng hằng đẳng thức nào để phân tích đa thức này thành nhân tử?
AB là số nguyên không đổi hoặc là biểu thức 1 biến.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?