If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về các hằng đẳng thức chứa các đa thức

Ôn tập về hiệu của 2 bình phương  (a+b)(a-b)=a^2-b^2 cũng như các hằng đẳng thức khác có chứa phép nhân đa thức như   (a+b)^2=a^2+2ab+b^2.
Hãy cùng làm quen với phép nhân các đa thức chứa 2 đơn thức và những quy luật cơ bản.
Hiệu hai bình phương:
(a+b)(ab)=a2b2
Hai dạng khác:
(a+b)2=a2+2ab+b2(ab)2=a22ab+b2

Ví dụ 1

Khai triển biểu thức.
(c5)(c+5)
Biểu thức trên có dạng hiệu hai bình phương:
(a+b)(ab)=a2b2
Và đây là đáp án của chúng ta:
(c5)(c+5)=c225
Nhưng nếu bạn không nhớ công thức trên thì cũng không sao. Bạn chỉ cần nhân các đa thức như thông thường. Theo thời gian, bạn sẽ nhớ được công thức.
(c5)(c+5)=c(c)+c(5)5(c)5(5)=c(c)+5c5c5(5)=c225
Lưu ý là có phép trừ của hai hạng tử bằng nhau.
Muốn xem ví dụ khác? Xem video này.

Ví dụ 2

Khai triển biểu thức.
(m+7)2
Ví dụ 2 có dạng:
(a+b)2=a2+2ab+b2
Và đây là đáp án của chúng ta:
(m+7)2=m2+14m+49
Nhưng nếu bạn không nhớ công thức trên thì cũng không sao. Bạn chỉ cần nhân các đa thức như thông thường. Theo thời gian, bạn sẽ nhớ được công thức.
(m+7)2=(m+7)(m+7)=m(m)+m(7)+7(m)+7(7)=m(m)+7m+7m+7(7)=m2+14m+49
Muốn xem ví dụ khác? Xem video này.

Ví dụ 3

Khai triển biểu thức.
(6wy)(6w+y)
Biểu thức trên có dạng hiệu hai bình phương:
(a+b)(ab)=a2b2
Và đây là đáp án của chúng ta:
(6wy)(6w+y)=(6w)2y2=36w2y2
Nhưng nếu bạn không nhớ công thức trên thì cũng không sao. Bạn chỉ cần nhân các đa thức như thông thường. Theo thời gian, bạn sẽ nhớ được công thức.
(6wy)(6w+y)=6w(6w)+6w(y)y(6w)y(y)=6w(6w)+6wy6wyy(y)=36w2y2
Lưu ý là có phép trừ của hai hạng tử bằng nhau.
Muốn làm thêm các bài tập khác? Xem bài tập giới thiệu nàybài tập khó hơn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.