If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chứng minh tính chất của hình bình hành

Vấn đề

Xét tứ giác A, B, C, D trong hình sau. (Lưu ý: hình không được vẽ theo tỉ lệ chính xác).
A Quadrilateral A B C D. A line connects from points A and C. Another line connects points B and D, intersecting in the middle of the rectangle. Side A B and Side D C are congruent. Side A D and side B C are congruent.
Hai phát biểu nào đúng dựa trên thông tin được đưa ra trong hình?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?