If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Vấn đề

Giải phương trình sau.
minus, 3, vertical bar, x, plus, 5, vertical bar, plus, 1, equals, 7, vertical bar, x, plus, 5, vertical bar, plus, 8
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?