If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết tỉ lệ thức

Vấn đề

4 bút màu có giá $7,04.
Đẳng thức nào thể hiện giá của 7 bút màu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?