Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Viết tỉ lệ thức

Vấn đề

4 bút màu có giá $7,04.
Đẳng thức nào thể hiện giá của 7 bút màu?
Chọn 1 đáp án: