If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết đẳng thức biểu diễn mối quan hệ giữa hai đại lượng

Vấn đề

Bạn Hùng chạy được 17 km trong 2 giờ với vận tốc không đổi.
Hãy viết đẳng thức liên hệ số ki-lô-mét bạn ấy chạy được (d) và số giờ bạn ấy đã chạy (h).
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?